Vlakglas Recycling wint 2e Lean & Green Star

Hoe hebben jullie de 2e Star behaald?

Louise Soares: Bij Vlakglas Recycling Nederland proberen we altijd een hoger duurzaamheidsniveau te bereiken. Dit doen we door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparend zijn maar ook tot een hogere CO2 reductie leiden. Jaarlijks zamelen we zo’n 72.000 ton vlakglasafval in. Hiervoor zijn vele transportkilometers nodig. De CO2 uitstoot die hiermee gepaard gaat willen wij zo laag mogelijk houden. Deze ambitie sluit naadloos aan bij het programma Lean & Green. Voor het behalen van de 2e ster hebben we een aantal maatregelen genomen om ons logistieke proces verder te verduurzamen. Al deze maatregelen samen hebben geresulteerd in een lagere CO2 uitstoot en het behalen van de 2e ster.

Een voorbeeld is het inzichtelijk maken en promoten van een goede vulgraad van de container. Een optimale vulgraad betekent immers minder vaak wisselen en dus minder transport, hetgeen weer resulteert in een CO2 reductie. Ook het verder optimaliseren van de transportroutes en de emballage behoorde tot de genomen maatregelen. Daarnaast hebben we bij de laatste tender voor logistiek eisen gesteld aan het EUR niveau van de vrachtwagens voor het containertransport. Deelname aan het Flat to Flat project heeft eveneens bijgedragen aan het behalen van de 2e ster (wij zijn samen met Maltha Glasrecycling projectpartner van het Life+ project ‘Flat to Flat’ (LIFE12ENV/BE/000214) van AGC Glass Europe).  www.agc-flattoflat.eu

Was het gemakkelijk, heb je veel moeten veranderen?

Voor het behalen van deze ster hebben we wat dingen ontwikkeld en verbeterd. Zo hebben we een aantal zaken ontwikkeld die aantonen dat een bedrijf verantwoord en duurzaam bezig is met het vlakglasafval en een bijdrage levert aan de CO2 reductie. We hebben onze website en het voor inzamelpunten afgesloten deel Extranet uitgebreid. Elk inzamelpunt dat toegang heeft tot Extranet kan een CO2 certificaat downloaden dat aangeeft wat de CO2 reductie is bij de inzameling van vlakglas. Ook de vulgraad per containerwisseling is zichtbaar.

Op het openbare deel van de website kan men via de CO-barometer berekenen wat de reductie zal zijn bij het gescheiden inzamelen van vlakglas. De CO2-kentallen van de barometer en het certificaat zijn met veel zorg berekend en tot stand gekomen in samenwerking met onderzoeksbureau TNO. Zij hebben een uitgebreide berekening gemaakt die is gebaseerd op het systeem van Vlakglas Recycling Nederland.

Onze Account Manager bezoekt regelmatig onze inzamelpunten en bespreekt de vulgraad van containers en de CO2 toename bij een te lage vulgraad. Door deze bezoeken en diverse communicatie uitingen proberen we nog meer bewustzijn en motivatie voor het gescheiden inzamelen en recyclen van vlakglas te creëren, maar ook voor de CO2 reductie die men erdoor bespaart.

Hoe ga je nu door met duurzame logistiek?

Samen met onze huidige vervoerder blijven we ons inzetten voor het verder verduurzamen van de logistiek. Dat bereiken we onder andere door de meest optimale transportroutes, zowel per as als per boot, te creëren. Maar ook door het verder optimaliseren van de emballage op de inzamellocaties. Hiermee hopen wij in de toekomst een nog hoger percentage C02-reductie met het transport van vlakglasscherven te behalen. Samen met onze vervoerder Renewi zetten we ons 100% in voor duurzame logistiek. We houden tevens de ontwikkelingen en initiatieven van Connekt omtrent het Lean & Green programma in de gaten. Wellicht kunnen we door verdere deelname een nog beter resultaat van CO2 reductie in ons logistiek systeem realiseren. Ook onze verwerkers selecteren we zo dat de logistiek naar de plant optimaal is.

Wij raden iedere koploper aan om na de Lean & Green Star ook de Lean & Green 2e Star te ambiëren.

op de foto: project manager Louise Soares en directeur Cor Wittekoek van Vlakglas Recycling Nederland